Výroba drceného kameniva

Lomový kámen - kámen získaný lámáním či drcením skalních hornin. Lomový kámen je vstupní surovinou pro výrobu kameniva v lomu. Pojmem kamenivo označujeme anorganický přírodní materiál (nebo i uměle vyrobený materiál) používaný pro stavební účely. Souhrn různě velikých zrn kameniva označujeme jako frakci kameniva (výrobek) - např. frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, frakce 16/32 od 16 mm do 32 mm atd.

Při uvedení výrobku na trh musí výrobce doložit splnění právních požadavků tj. vydat na výrobek ES prohlášení o shodě (pokud se jedná o výrobek podle NV č. 190/02 Sb.), výrobek označit značkou shody CE a provést tzv. počáteční zkoušku typu výrobku. Tyto doklady je možné poskytnout na vyžádání zákazníkovi.

Pro stavební výrobky není rozhodující jen možnost jejich uvedení na trh, ale i možnost výrobky zabudovat do staveb. Pro použití stavebních výrobků je nutné dbát zejména stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů. Těmito doklady podle zákona 22/97 Sb. jsou dokumenty nebo povinná označení, vyplývající z NV č. 163/02 Sb. nebo NV č. 190/02 Sb.